Ogólne warunki dostaw

OGÓLNE
WARUNKI DOSTAW
DO RAWICKIEJ FABRYKI WYPOSAŻENIA WAGONÓW „RAWAG" Sp. z o.o.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane OWD) zastosowanie mają do wszystkich dostaw towarów pomiędzy Dostawcą (zwanym dalej Dostawcą) a RFWW „RAWAG" Sp. z o.o. (zwanym dalej Odbiorcą) stanowią integralną część każdej umowy dostawy. OWD zastosowanie mają w czasie obowiązywania tych umów.
2. Przyjęcie przez Dostawcę zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą inne niż umowy dotyczące towarów, a określające dodatkowe warunki współpracy.
3. RFWW „RAWAG" Sp. z o.o. jest podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony do otrzymania Faktury VAT. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność w formie przelewu nastąpi na podstawie faktury VAT dostawcy wystawionej w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług w terminie 90 dni od daty jej otrzymania. Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty należności w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT, wadliwej jakościowo dostawy lub otrzymania niekompletnej dostawy.
4. Dostawca zobowiązany jest powiadomić Odbiorcę o gotowości towaru do wysyłki co najmniej na 3 dni przed planowaną wysyłką do RFWW „RAWAG" Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny określony w umowie sposób. Dostawa powinna zawierać informację o zamówieniu, które zostanie dostarczone oraz wyszczególnienie materiałów i ilości, które zostaną dostarczone do Odbiorcy.
5. Dostawy towaru przyjmowane są w siedzibie RFWW „RAWAG Sp. z o. o.
6. Kontrola ilościowa dostarczonego towaru odbywa się w terminie do 5 dni roboczych po jego dostarczeniu do Odbiorcy. Kontrola przebiega w sposób następujący:
a) weryfikacja dostawy z zamówieniem,
b) oględziny zewnętrzne towaru.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilości towaru z zamówieniem (zamówienie, dokumentacja przekazana przez Dostawcę) bądź uszkodzeniu towaru podczas przeprowadzonej kontroli o której mowa w pkt. 6 Odbiorca powiadomi Dostawcę drogą poczty elektronicznej lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.
8. Dostawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Odbiorcę na własny koszt wymienić wadliwą część dostawy bądź uzupełnić dostawę o towar nowy wolny od wad.
9. Dostawca zobowiązany jest do informowania Odbiorcy o wszystkich niezgodnościach związanych z procesem produkcji zamówionych elementów.
10. Wysyłka wyrobów, materiałów i surowców w terminie wcześniejszym niż to wynika z zamówienia wymaga pisemnej akceptacji przez RFWW „RAWAG" Sp. z o. o. .
11. Brak dostawy w ustalonym terminie upoważnia RFWW „RAWAG" Sp. z o.o. do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.
12. Przez kompletną dostawę w rozumieniu niniejszych warunków dostaw strony przyjmują wyroby, materiały i surowce posiadające świadectwa Jakości zgodnie z PN-EN 10204 + A1, wymagane atesty, certyfikaty bezpieczeństwa na znak „B" i inne dokumenty określające w zamówieniu i załączonej dokumentacji.
13. Dostawca w dokumentach dostawy, i innych dokumentach związanych z dostawą (np. Wz., specyfikacje, awiza, faktury, listy przewozowe, certyfikaty jakości) obowiązany jest przywołać numer zamówienia odbiorcy. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku RFWW „RAWAG" Sp. z o.o. upoważniony jest do odesłania faktury, odmowy przyjęcia dostawy lub odmowy zapłaty należności za dostarczony towar.
14. Odbiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakości zamawianego materiału u dostawcy wraz ze swoim klientem (odbiorcą końcowym) w każdej fazie procesu wytwarzania. O terminie przeprowadzenia kontroli odbiorca powiadomi dostawcę najpóźniej 3 dni robocze przed datą kontroli.
15. Wszystkie dostarczone elementy, które zamieszczone zostały w zamówieniu muszą spełniać aktualne normy zgodne z najnowszymi wymaganiami dla dostarczonych wyrobów (tramwajowych, kolejowych, autobusowych i innych).
16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dostawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
a) 20% wartości towaru w przypadku, gdy odbiorca odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada dostawca,
b) 1% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lub gdy towar dostarczono z wadami,
c) wartości kosztów wystawienia reklamacji przez klienta końcowego,
d) wartości kosztów naprawy wadliwego towaru przez klienta jeżeli ze względów terminowych zajdzie taka konieczność,
17. Naliczanie kar umownych wskazanych w niniejszych warunkach nie wyklucza prawa dochodzenia odszkodowania za poniesione straty za zasadach ogólnych.
18. Przeniesienie wierzytelności dostawcy z tytułu zamówienia na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody RFWW „RAWAG" Sp. z o.o.
19. Rysunki, szkice lub inne projekty dołączone do zapytań ofertowych lub zamówień RFWW „RAWAG" Sp. z o. o. pozostają własnością RFWW „RAWAG" Sp. z o. o. i nie mogą być bez pisemnej zgody RFWW „RAWAG" Sp. z o. o używane dla jakichkolwiek innych celów poza realizacją dostawy. Wymienione wyżej rysunki i szkice należy zwrócić do RFWW „RAWAG" Sp. z o. o. wraz z ofertami względnie po wykonaniu całego zamówienia bez odrębnego wezwania do zwrotu. Przyjęcie przez Dostawcę i zaaprobowanie przez niego rysunków, wzorów oraz projektów RFWW „RAWAG" Sp. z o. o. - nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji czy rękojmi.
20. Brak pisemnej odmowy realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uznane zostaje za przyjęcie zamówienia do realizacji przez Dostawcę na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw.
21. Zmiana cen wyrobów, materiałów i surowców może nastąpić jedynie z 30 dniowym wyprzedzeniem po pisemnym uzgodnieniu pomiędzy odbiorcą i dostawcą.
22. Dostawca ma obowiązek odpowiedniego pakowania dostarczonych materiałów w sposób gwarantujący ochronę towaru w trakcie transportu.
23. Zobowiązania gwarancyjne dostawcy:
22.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary są nowe, nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego.
22.2 Dostawca gwarantuje także, że wszystkie dostawy nie mają defektów konstrukcyjnych , materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają powszechnie obowiązujące normy wymagane przez Odbiorcę.
22.3 Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary mogą być swobodnie wykorzystane przez Odbiorcę nie naruszając praw własności, praw patentowych lub praw autorskich trzeciej osoby.
22.4 Dostawca udziela RFWW „RAWAG" Sp. z o. o. gwarancji jakości na dostarczone towary w okresie 36 miesięcy od przekazania wyrobu bezpośredniemu użytkownikowi do eksploatacji, a przynajmniej 42 miesiące od daty dostawy do RFWW „RAWAG" Sp. z o. o., chyba, że w specyfikacji do zamówienia uwzględniono inaczej .
22.5 Towary wadliwe będą podlegały naprawie albo wymianie przez dostawcę na jego koszt tak szybko jak to jest możliwe, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
22.6 Okres gwarancji na towary wymienione lub naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia ich naprawy lub wymiany.
22.7 Dostawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usunięcie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji.
22.8 W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technicznych, wyrobów (towarów, urządzeń) dostawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia) tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości pracy. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów to odbiorca będzie miał prawo nie przyjąć dostaw i będą one zwrócone do dostawcy. Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych płatności, a odbiorca ma prawo dochodzenia odszkodowań jakie z tego tytułu mogą wyniknąć.
22.9 Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenie wystąpi w okresie gwarancji, to Odbiorca powiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę. Jeżeli Dostawca zaniedba usunięcia uszkodzenia niezwłocznie po zawiadomieniu to Odbiorca może: usunąć uszkodzenie na własną rękę, lub zatrudnić stronę trzecią do jego usunięcia na ryzyko i koszt Dostawcy.
22.10 Podczas trwania okresu gwarancyjnego jeżeli taka sama wada/usterka obejmuje minimum 30% towaru jest to traktowane jako wada seryjna dostawy.
22.11 W przypadku wystąpienia wady seryjnej Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany w terminie nie przekraczającym 7 dni wadliwej części dostawy na towar nowy wolny od wad.

24. W przypadku opóźnienia płatności przez Odbiorcę Dostawca uprawniony jest do dochodzenia roszczenia od Odbiorcy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
26. W przypadku rozbieżności ogólnych warunków dostaw Dostawcy z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostawy, pierwszeństwo mają Ogólne Warunki Dostawy Odbiorcy.
27. Wszelkie spory związane z zamówieniem i dostawą towaru rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby RFWW „RAWAG" Sp. z o. o.
28. Wyżej wymienione warunki dostaw do RFWW „RAWAG" Sp. z o. o. mogą być zmienione jedynie w indywidualnej umowie zawartej między dostawcą i Odbiorcą.

Copyright © 2017 Rawag

Conact the administrator.

 

Legetøj og BørnetøjTurtle
DMC Firewall is a Joomla Security extension!